اخبار
عدم برگزاری کلاس ها و امتحانات میانترم خانم محمدی به اطلاع دانشجویانی که با خانم محمدی درس اخذ کرده اند می رساند کلاس های و امتحانات میانترم ایشان د ر تاریخ 08/09/1398 برگزار نمی گردد. کلیه کلاس ها و امتحانات میانترم خانم محمدی به هفته آینده مورخه 15/09/1398 موکول گردید.