اخبار
تاریخ امتحانات میانترم 3981(جدید) دانشجویان محترم  تاریخ امتحانات میانترم تعدادی از دروس در فایل زیر اعلام شده است. مابقی دروس طی روزهای آینده اعلام می گردد.( همین فایل بروز رسانی می گردد)
    
 
   تاریخ امتحانات میانترم  3981        

              فایل پی دی اف